Ändamål och allmänna instruktioner

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden.

Understöd och ansökningsgrupper 

Stiftelsen utdelar understöd enligt följande uppdelning:

  • udda årtal (2017, 2019, 2021 osv.): vetenskaplig forskning
  • jämna årtal (2018, 2020, 2022 osv.): kulturell verksamhet och allmännyttiga ändamål

År 2018 utdelas understöd för kulturell verksamhet och allmännyttiga ändamål i följande kategorier:

     G. Bildkonst

     H. Musik

     I. Teater och danskonst

     J. Barnkultur och konstfostran

     K. Övriga konstgrenar (t.ex. arkitektur, formgivning, illustration)

     L. Litteratur och journalistik

     M. Publikations- och tryckeriverksamhet

     N. Förenings- och medborgaraktivitet

     O. Andra allmännyttiga ändamål

Ansökningar för vetenskapliga ändamål hör ändå till grupperna A–F.

År 2019 utdelas understöd för vetenskaplig forskning i följande kategorier:

     A. Humanistiska vetenskaper och teologi

     B. Beteendevetenskaper

     C. Samhällsvetenskaper

     D. Ekonomivetenskaper

     E. Bio- och miljövetenskaper

     F. Matematik, fysik och kemi

Stipendierna är avsedda för personer som avlagt akademisk slutexamen (magisterexamen eller motsvarande).

Ansökningstid och utdelning

Ansökningstiden börjar den 15 januari och utgår den 15 februari. Utdelningsbesluten fattas i maj och stipendierna betalas ut före utgången av juni.

Gör så här för att ansöka om understöd:

  1. Läs de allmänna instruktionerna på denna sida och kontrollera till vilken grupp din ansökan hör.
  2. Bekanta dig noggrant med de specifika ansökningsinstruktionerna som gäller för din grupp under fliken ”Gruppspecifika anvisningar”.
  3. Gå in på fliken ”Ansökan” och fyll där i ansökningsblanketten. Såväl ansökan som bilagor insänds endast i elektronisk form.

Språk

Ansökan görs på svenska eller finska i ansökningssystemet. Bilagorna till ansökan får lämnas in på engelska.

Understödets storlek

Understöd beviljas i regel inte till ett högre belopp än åttatusen (8 000) euro.

Arbetsgrupper

Ifall sökanden är en arbetsgrupp bör alla medlemmars namn, adress, födelsedatum och eventuella akademiska grad uppges i skild bilaga eller under punkten ”övrig information” i ansökan.

Rekommendationer

Skriftliga rekommendationer lämnas i första hand in elektroniskt av rekommendationsgivarna. Sökanden bör i ansökan ange e-postadress(er) till eventuella rekommendationsgivare. Dessa får då via e-post en länk med instruktioner om hur rekommendationerna ska lämnas. Rekommendationsgivarna ska lämna in sina rekommendationer senast den 28 februari. Rekommendationer kan också lämnas in av sökanden själv tillsammans med de övriga bilagorna inom ansökningstiden.

Andra stipendier

Ifall sökanden från annat håll beviljats understöd för det i ansökan angivna ändamålet ska stiftelsen underrättas om detta antingen i ansökan eller genom skilt skriftligt meddelande så fort sådant understöd beviljats.

Personnummer och bankkonto

Mottagare av stipendier ombeds i samband med stipendiebeskeden att anmäla sitt personnummer och bankkonto för utbetalning av stipendiet.

Behandling och bedömning av ansökningar

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och registerbeskrivningen.

Beslut om stipendier fattas alltid av stiftelsens styrelse. Bedömningen av ansökningarna beaktar sökandens möjligheter att förverkliga projektet och projektets betydelse, aktualitet och verkningsgrad. Dessutom jämförs ansökningar inom samma område sinsemellan, eftersom de bildar en för ämnesområdet representativ helhet.

Styrelsen anlitar vid behov utomstående experter för att bedöma ansökningar från olika ämnesområden. Styrelsen publicerar inte namnen på de utomstående experterna och motiverar inte heller enskilda stipendiebeslut.

Stiftelsen strävan är att via de stipendier som delas ut på bästa möjliga sätt främja både sitt syfte och den samhälleliga utvecklingen.

Besked on stipendier och publicering på webbplats

Alla sökande underrättas skriftligen per e-post före utgången av juni månad. De sökande som tilldelats stipendium underrättas också per brev. Därtill publiceras information om utdelade stipendier på stiftelsens webbplats (om inte sökanden förbjudit detta per skilt e-postmeddelande till info(at)oskaroflund.fi).

Användning av stiftelsens namn och logo

Den som beviljats understöd får gärna nämna stiftelsen som bidragsgivare i offentliga sammanhang, presentationer och publikationer samt på webbplatser genom att använda stiftelsens logotyp med namnet ”Oskar Öflunds Stiftelse sr” i sin helhet. Stiftelsens logotyp kan laddas ner via länken nedan:

PDF / JPG

Stipendiemottagares socialskydd

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA sköter om stipendiaters socialskydd genom att ta hand om sina kunders arbetspensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringar. Stiftelsen informerar LPA om understöd som beviljats åt fysiska personer eller arbetsgrupper för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och som överskrider den fastslagna minimigränsen för försäkringsskyldighet. Mottagare av dylika understöd ska själva kontakta LPA för att teckna en försäkring. I fråga om arbetsgrupper ska ledaren för arbetsgruppen meddela medlemmarnas uppgifter till LPA. Tilläggsuppgifter angående stipendiaters socialskydd hittas på LPA:s webbplats www.mela.fi.