Dataskyddsbeskrivning

Oskar Öflunds Stiftelse sr:s dataskyddsbeskrivning

Oskar Öflunds Stiftelse sr upprätthåller ett ansöknings- och stipendieregister. Registret innehåller personuppgifter, som behandlas i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.

Oskar Öflunds Stiftelse sr är registeransvarig. Som kontaktperson fungerar sekreterare Tomas Lodenius, se kontaktuppgifter.

De personuppgifter som samlas in används för att behandla stipendieansökningar och beviljade understöd.

I registret ingår de uppgifter som ges i samband med stipendieansökningarna samt information i anknytning till utbetalningen av beviljade understöd som (bankförbindelse, personnummer, understödets belopp, utbetalningsdag, verifikatnummer och förklaring). Personnummer registreras för att kunna uppfylla rapporteringsskyldighet gentemot Skatteförvaltningen och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Uppgifterna som ges i samband med ansökan omfattar sökandens namn, titel eller yrke, kontaktuppgifter, födelsedatum och/eller personnummer, ansökningsgrupp, ansökningsändamål, eventuella medlemmar i grupp, ansökt belopp, ansökningstidpunkt, av stiftelsen tidigare beviljade stipendier, sökandens examina och vitsord, rekommendationer, bankkonto samt eventuella andra handlingar och uppgifter som sökanden bifogat sin ansökan.

Uppgifterna sparas under den tid som det understödda projektet pågår samt därefter ända tills uppgifterna inte längre behövs för uppföljning och utvärdering av den registeransvariges verksamhet.

Kontakten till webbtjänsten är skyddad med SSL-kryptering. Endast webbtjänstens leverantör, stiftelsens styrelsemedlemmar, funktionärer och experter har tillgång till de uppgifter som ingår i registret och tillgången förutsätter användaridentifikation och lösenord. Serveranordningarna är placerade i ett åtkomstkontrollerat datacenter med 24h bevakning, brandvarnare, automatisk alarmöverföring, släckningssystem och reservelsystem.

Utskrivet skriftligt material och annat fysiskt registerinnehåll förvaras i låsta utrymmen.

Uppgifter över utbetalda stipendier utlämnas till Skatteverket och till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Uppgifter över stipendiemottagare, belopp och ändamål publiceras i stiftelsens verksamhetsberättelse samt på stiftelsens webbplats.

Sökanden har rätt att granska sina personuppgifter i stiftelsens register, rätt att kräva att felaktigheter i uppgifterna rättas, och kan även i övrigt vädja till rättigheter som ges honom/henne under tillämplig personuppgiftslagstiftning. I dessa frågor ombeds sökanden lämna in en specificerad begäran till den kontaktperson som nämns ovan. Kontrollen är avgiftsfri då den sker högst en gång om året.